Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Бланк додатку 9 до пункту 7 12 правил безпеки систем газопостачання укра ни


Бланк додатку 9 до пункту 7 12 правил безпеки систем газопостачання укра ни


Визволення,99 консолідована Васильківське УЕГГ код 24607847 філія смт. Завдяки цьому критерію PІ дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV зокрема, якщо два проекти мають однакові значення NPV, але різні обсяги необхідних інвестицій, те вигідніше той з них, що забезпечує велику ефективність вкладень , або при комплектуванні портфеля інвестицій з метою максимізації сумарного значення NPV. Пропонувати постачання природного газу на недискримінаційній основі всім споживачам, які знаходяться на його території провадження господарської діяльності. Терміни та визначення У цих правилах застосовуються такі терміни і визначення: Населені пункти Міста, селища міського типу, населені пункти сільської місцевості Система Газопроводи і споруди на них газопостачання включаючи міжселищні. Технічний нагляд за будівництвом розподільних газопроводів всіх тисків, відводів і вводів, незалежно від відомчої належності замовника, повинен здійснюватись замовником і спеціалістами СПГГ. За необхідності вживають заходів щодо евакуації людей і відключення будівель від джерела електропостачання пристроєм, який знаходиться поза зоною загазованості. N 254 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 р. План персоналу та оплати праці розробляють на підставі плану виробництва й реалізації продукції. Які розташовані в радіусі 15 м від місця проведення будівельних робіт Щоденно до закінчення робіт у зазначеній зоні 9. Комісії надається право вимагати відкриття будь-якої ділянки газопроводу для додаткової перевірки якості зварювання і ізоляції, а також проведення повторних випробовувань. Встановлені на газопроводах запірна арматура і компенсатори повинні підлягати щорічному технічному обслуговуванню і за необхідності - ремонту. Проекти підлягають повторному погодженню, коли протягом 24 місяців не було розпочато будівництво систем газопостачання, а за необхідності - і коригуванню. Установлення побутових газових лічильників у газифікованих квартирах та житлових будинках може виконуватися за ескізами, складеними СПГГ і оформленими в установленому порядку. План собівартості продукції розробляють у такій послідовності: складають кошторис витрат і калькулюють собівартість продукції та послуг цехів виробничої інфраструктури; Таблиця 3. Закінчення робіт з пуску газу фіксується в наряді на газонебезпечні роботи, який повинен бути доданий до виконавчо-технічної документації об'єкта і зберігатися разом з нею. Фінансова стратегія — складова загальної стратегії економічного розвитку, яка охоплює систему довготермінових завдань фінансової діяльності підприємства та способи їх досягнення. Правила не поширюються на: технологічні газопроводи і газове обладнання хімічних, нафтохімічних, нафтодобувних і нафтопереробних виробництв; газове господарство підприємств чорної металургії, крім підземних газопроводів внутрішньоплощадкові і позаплощадкові природного і попутного нафтових газів, газонаповнювальних станцій і пунктів, резервуарних, випарних і балонних установок ЗВГ, громадських будинків і комунально-побутових об'єктів, розміщених на їх територіях; дослідні та експериментальні агрегати і установки, а також установки, які використовують енергію вибуху газоповітряних сумішей, і установки для одержання захисних газів; пересувні газовикористовувальні установки, а також газове обладнання автомобільного і залізничного транспорту, річних, морських і повітряних суден; автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Роботи з будівництва газопроводів газорегуляторних пунктів та інших об'єктів систем газопостачання міст, селищ і сільських населених пунктів повинні провадитись згідно з затвердженим проектом газопостачання населеного пункту, а також за наявності організації, на яку покладено технічний нагляд і приймання робіт, а в подальшому - і експлуатацію газового господарства цього населеного пункту. Допускається розробка проектно-кошторисної документації проектними організаціями, проектно-конструкторськими бюро, малими підприємствами, кооперативами та іншими підприємствами, які отримали дозвіл в органах Держнаглядохоронпраці. Розбаланс газу між вхідними та реалізуємими обсягами газу виникають в газорозподільних мережах за причинами: відсутності газових лічильників на входах в газорозподільну мережу відповідальності ВАТ «Дніпропетровськгаз» та врахування вхідних обсягів газу за розрахунковим методом; відсутності газових лічильників на входах в мережу споживачів та врахування вихідних, сплачуємих споживчами, обсягів газу за розрахунковим методом; відсутності газових лічильників на лініях власного споживання газу робочою інфраструктурою ВАТ «Дніпропетровськгаз»; втрати газу за рахунок витоку в трубопроводах газових мереж та в пристроях обладнання регулювання тиску в газових мережах при переході з високого та середній та малий тиск; кримінально-несанкціонованого відбору газу з газорозподільних мереж ВАТ «Дніпропетровськгаз» за рахунок несанкціонованих «врізок» в розподільні трубопроводи. Крім документації на будівництво, передбаченої СНиП 3. На підприємствах повинні бути розроблені, відповідно до чинного законодавства, плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання, організовано систематичне проведення навчально-тренувальних занять з обслуговуючим персоналом за цими планами, згідно з затвердженим графіком, із записом в журналі. Виробнича інструкція повинна містити вимоги з технологічної послідовності виконання різних операцій з врахуванням вимог безпеки їх виконання, методи і обсяги перевірки якості виконуваних робіт. У цьому регістрі підприємства - платники відповідного податку, збору обов'язкового платежу наводять належні до сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо. Про дату проведення пуску газу підприємство повідомляє СПГГ не пізніше ніж за 5 днів.


Власником повинно бути розроблено та затверджено Положення про газову службу, в якому визначаються завдання газової служби, її структура, чисельність і оснащення з урахуванням обсягу, складності газового господарства, а також вимог цих Правил.


Вимоги цього розділу розповсюджуються на газопроводи і газове обладнання, яке розміщене після відключувального пристрою на вводі по ходу газу, в житлових і громадських будинках, комплексах і спорудах згідно з СНиП 2. Економічна діагностика : навч. Ці значення приймаються за базові показники. Діапазон робочих температур: від -2680C до 315°C. При технічному обслуговуванні здійснюються контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення виходу газу, очищення, змазування, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності газопроводів, ГРП, електрохімзахисту, сигналізації, обладнання ГРП, ГНС, ГНП і АЗГС, газовикористовувальних установок і газових приладів Технічне обстеження Періодичний обхід огляд з метою технічний огляд нагляду за станом герметичності газопроводів і станом обладнання і споруд на них, електрохімзахисту, а також усунення дрібних несправностей, які виникли в процесі експлуатації Потоковий ремонт Ремонт, призначений для постійного підтримування працездатності систем газопостачання, усунення дефектів і виходу газу, виявлених при технічному обслуговуванні, комплекс операцій з розбиранням, відновленням або заміною деталей, вузлів, після виконання яких гарантується справність і безаварійність газопроводів і газового обладнання на наступний строк експлуатації Капітальний ремонт Роботи із заміни ділянок газопроводів, які стали непридатними, зношених вузлів, деталей, конструкцій, а також роботи з ремонту основних конструкцій будівель і споруд систем газопостачання Спеціалізована Організація, основний вид діяльності організація якої становлять роботи, пов'язані з проектуванням, будівництвом, експлуатацією систем газопостачання Інвентарна заглушка Від'ємна деталь різьбова або фланцева , яка дає змогу герметично закривати труби, отвори, штуцери або бобишки; листова заглушка повинна мати хвостовик, а на заглушках повинно бути клеймо із зазначенням тиску газу і діаметра газопроводу 3. Всі види захисту від електрохімічної корозії надалі - ЕХЗ , передбачені проектом, повинні бути введені в дію до здавання побудованих підземних споруд в експлуатацію. Персонал слід навчити методам і способам виконання газонебезпечних робіт згідно з вимогами розділу 7 цих Правил, проінструктувати про можливі неполадки і засоби їх усунення, забезпечити потрібними схемами та інструкціями, а також засобами захисту і пожежогасіння, спецодягом, необхідними приладами і обладнанням. Допускається виконання робіт із будівництва систем і об'єктів газопостачання іншими підприємствами за наявності в них дозволу, одержаного в установленому порядку, і за умови реєстрації в місцевих органах Держнаглядохоронпраці п. Воно покликане не лише забезпечити досягнення певної мети, а й знайти найбільш економічні варіанти. Допускається розробка проектно-кошторисної документації проектними організаціями, проектно-конструкторськими бюро, малими підприємствами, кооперативами та іншими підприємствами, які отримали дозвіл в органах Держнаглядохоронпраці. Буде зроблено цифровий знімок компонента, його серійного номера та показників пробовідбірника Hіgh-Flow Sampler. Забезпечення виконання заходів покладається на власника підприємства.

You may look:
-> физкультурa нa прогулке в детском сaду конспект зaнятия
Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика : Учебн.
-> план конспект урока на сообщества живых организмов
-> драйвер pc 108 s
Учасники проекту вже сформували робочі групи в Дніпропетровську для проведення робіт з вимірювання витоків та заміни герметику на протязі періоду дії проекту та вирішили проблему з необхідними для впровадження проекту ресурсами, устаткуванням для вимірювання та сучасними герметиками для ліквідації витоків.
-> презентация к уроку труда открытка к 23 февраля
Склад і організація роботи комісії регламентуються вимогами ДБН А3.
-> ответы ирга конкурс по инферматике инфознайка 12 10 11
Попередні дослідження в Курській, Костромській, Брянській та інших областях у Росії вказують на те, що витоки наявні в більше, ніж 32 % клапанів та фланців у відношенні до загальної кількості клапанів та фланців і їх середні обсяги становлять 5-8 літрів за хвилину.
->SitemapБланк додатку 9 до пункту 7 12 правил безпеки систем газопостачання укра ни:

Rating: 88 / 100

Overall: 89 Rates